От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

За
Асарел Медет

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди, осигуряваща около 50% от националното производство на жизненоважния за човешкото развитие метал мед. Компанията е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област. Има структуроопределящо значение за българската икономика като едно от водещите индустриални предприятия с важен принос за брутния вътрешен продукт на страната.

„Асарел-Медет” АД ежегодно преработва около 13 млн. тона медна руда, като осигурява устойчиво и стабилно развитие и производство при максимално оползотворяване на минералните суровини на находище „Асарел”. Компанията произвежда и предлага за страната и чужбина висококачествени меден концентрат и катодна мед.

Историята на лидера в българския рудодобив датира от официалното откриване на МОК „Медет” на 29 декември 1964 г. Технологичен минно-обогатителен комбинат „Асарел-Медет" е създаден през 1986 г., като обединява МОК „Медет”/1964-1994/ и новоизградените мощности на рудник и обогатителна фабрика „Асарел”, въведени в експлоатация на 6 декември 1989 г. Като акционерно дружество „Асарел-Медет” съществува от 1991 г. с основен предмет на дейност - открит добив и обогатяване на медни и медно-пиритни руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това търговски и инженерингови дейности.
Във фирмения летопис са първата за страната концесия за добив на подземни природни богатства от 23 декември 1998 г. и първата приватизация в добивния отрасъл от 15 юни 1999 г. Тя е спечелена от „Асарел-Инвест" АД - акционерно дружество, с мажоритарното участие на ФА „Копър инвест” - дъщерно дружество на стратегическия чуждестранен партньор „Фьост Алпине Интертрейдинг" - Австрия, и с участието на работниците и мениджърския екип на дружеството. Актуалното акционерно участие в „Асарел-Медет” АД  към 31.12. 2012 г. е: ФА „Копър инвест” - 67.61%, физически лица - работещи и пенсионери от компанията - 2377 човека - 31%, както и "Асарел-Медет" АД - 1,39% - обратно изкупени акции.

"Светлини над града" - филм за "Асарел-Медет"

 „Асарел-Медет” АД е сертифициран и работи в съответствие с трите основни международни стандарта - за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

През 1999 г. компанията получава първия в минния бранш сертификат за управление на качеството в съответствие с ISO 9001, а през 2002 г. и първия за страната сертификат по ISO 14001 - за опазване на околната среда. През 2003 година защитава първия в отрасъла сертификат по OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд.

„Асарел-Медет” АД е първата българска компания от тежката индустрия, която през 2003 година внедрява Интегрирана система за управление по трите основни международни стандарта - за качество, екология и условия на труд.

„Асарел-Медет” АД традиционно е пионер в минния бранш по внедряването на върхови техники и нови технологии. От 1988 г. на територията на комплекса функционира и първата в страната фирмена система за екологичен мониторинг, създадена в партньорство с БАН и други институти. Компанията успешно изпълни Програма за отстраняване на стари екологични щети, причинени до приватизацията на дружеството, която беше финансирана от държавата по споразумение със Световната банка. Ежегодно инвестира значителни средства в нови технологии, екологични проекти, развитие на човешкия капитал и осигуряване на най-висок стандарт за здравословни и безопасни условия на труд. След 1999 година в тези области са инвестирани над 500 милиона лева, като реализираните стари и нови екопроекти са за общо над 50 млн. лева. Дружеството разполага с три пречиствателни станции, едната от които е изградена след приватизацията.

Видеовизитка

„Асарел-Медет” АД е първата българска компания, която през 2005 г. получи Сертификат за Инвеститор първи клас от Българската агенция за инвестиции заради мащабния си проект за модернизация на производството.

Компанията внедри уникални за страната минни машини и най-съвременно флотационно оборудване от водещи световни производители. В рудник и обогатителна фабрика „Асарел” са въведени автоматизирани системи за управление и контрол на технологичните процеси, които гарантират висока ефективност, екологосъобразност и върхови за отрасъла производствени резултати.

Като ярък представител на светлия и социално-отговорен български бизнес, „Асарел-Медет” АД осъществява дейността си прозрачно и в диалог с всички заинтересовани страни.

 Активен член е на Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България, Българска минно-геоложка камара, Българска търговско-промишлена палата, Български форум на бизнес лидерите, Европейския делови конгрес и Глобалния договор на ООН. Компанията е един от инициаторите и учредителите на Сдружението на предприемачите в Панагюрище, което обединява представители на местния бизнес и работи за реализацията на проекти от взаимен интерес. Като инициатор на идеята за газификация на Средногорието, „Асарел-Медет” е един от учредителите и на индустриален клъстер „Средногорие мед” - Пирдоп.

"Асарел-Медет"

Израз на завоювания висок престиж и обществено доверие са многобройните национални и международни отличия през изминалите години, като само след приватизацията на дружеството те са над 50.

След проведено публично допитване, през 2003 г. Националният конвент на експертите удостои „Асарел-Медет” с официалния статут на компания с висок престиж и принос за авторитета на България. Колективът на компанията е носител и на първия Почетен знак за заслуги към Панагюрище, присъден през 2005 г. за съществения и траен принос към развитието на общината.
През 2006 г. „Асарел-Медет” получи наградата на Българска стопанска камара „Икар” за иновации - заради внедрените върхови за времето техники и технологии. През 2007 г. дружеството е определено за Инвеститор на годината в добивната промишленост от Българската агенция за инвестиции и е отличено в конкурса Инвеститор в околната среда на Българския форум на бизнес лидерите. През 2007 г. „Асарел-Медет” е обявен за един от Най-добрите български работодатели в националното проучване на международната организация „Hewitt” и вестник „Капитал”, а през 2008 г. е определен за един от най-добрите работодатели и в регионалното им изследване за Централна и Източна Европа.
През 2009 г. компанията беше отличена от Българския форум на бизнес лидерите в категорията Инвеститор в обществото - заради социалноотговорната си политика и мащабния спомоществователски проект „Подкрепа за родния край `2008”, както и получи наградата „Прометея” на КНСБ - за висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд. През същата година дружеството стана носител и на първата браншова награда за социалноотговорна кампания на предприятие от минната индустрия, учредена от Българска минно-геоложка камара, а в националния конкурс на в. „Пари” „Асарел-Медет” бе удостоен с Голямата награда за социалноотговорна компания на годината `2009. Изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков е отличен като „Мениджър на годината `2009” в престижния конкурс на сп. „Мениджър” и „Делойт” - България.

В дружеството работят пряко над 1 300 души, а още около 400 са заети в дъщерни и смесени дружества.

Компанията преди и след 1989 г. е изградила на територията на община Панагюрище над 1000 апартамента, две училища, две детски градини, стадион, културен дом, десетки магазини, ски писта и ски влек, спортни площадки, корекция на река Луда Яна, покрит пазар, реконструкция на площад „Цар Освободител” и градския парк, ремонт на питейния водопровод Злокучене-Панагюрище и Помпена станция „Златьовица”, улични канализации и осветление, ремонт на църкви и много други. Фирмата и акционерите са предоставили средства за компютърни кабинети и оборудване на учебни и детски заведения, голям брой медицинска апаратура за болницата и ДКЦ, подпомогнати са домове за сираци, стотици социално-слаби, лечения и обучения в страната и чужбина, обществена трапезария, музеи, читалища и театри, подкрепено е издаването на стотици учебници, книги, изложби и много други проекти.
Средногодишно след приватизацията компанията и акционерите й даряват над 500 хил. лева за изграждането на инфраструктурни проекти в община Панагюрище и развитие на здравеопазването, културата, образованието, социалните дейности, спорта и туризма.
Всичко това коренно подобри облика на град Панагюрище и повиши значително жизнения стандарт на населението в общината.

Отличия

Стратегическа цел на компанията:

Постигане на ниска себестойност и високо качество на единица произвеждан метал мед, съответно на произвежданите концентрати, съпътстващи продукти и услуги - при ефективно и максимално оползотворяване на минералните суровини и при дългосрочно устойчиво здравословно-безопасно и екологично минно производство, в съответствие с най-високите стандарти и добри практики.

Визия на компанията:

„Асарел-Медет” АД в дългосрочен план се стреми да реализира динамично, успешно и устойчиво корпоративно развитие с фокус върху добрите традиции, инициативата, иновациите и екологията.
Компанията ще утвърждава и занапред високия си авторитет и лидерските си позиции в минния бранш в страната и чужбина, внедрявайки и сама създавайки най-добрите производствени и управленски практики.

Девиз на компанията:

От природата - за хората, от хората - за природата!

Мото на компанията:

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме!

Клип "Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме"