От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Пазарни и делови позиции

В света

Днес "Асарел-Медет" осигурява около 0, 5% от световния добив на жизненоважния за човешкото развитие и съществуване метал мед.

Когато през 1961 г. започва изграждането на рудник “Медет” /1964-1994/, това е най-големият по това време открит меден рудник в Европа и трети по големина в света. Така за първи път в света - преди  45 години - тук се организира ефективен добив и обогатяване на медни руди със съдържание на мед под 0,4 % - практика, която след това се прилага масово в бранша.

Като съвременна социално-отговорна компания, “Асарел-Медет” АД активно участва в международни инициативи и бизнес организации, сред които са Световен минен конгрес и Европейски делови конгрес.

Изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков е един от представителите на България в организационния комитет на Световния минен конгрес, като участва на пет от неговите досегашни форуми. През 1997 г. той изнася доклад за постиженията на дружеството в екологосъобразното стопанско управление на Международната конференция по устойчиво развитие в Ню Йорк. Престижният форум е организиран от фондация „Карл Дуисберг” под егидата на ООН, като на него страните от Югоизточна Европа са представени от България.

С разбиране за предизвикателствата на глобалното развитие, компанията е и сред първите спонсори на българските изследвания в Антарктида, организирани от Атлантическия клуб. На 31 януари 1995 г. българското знаме и знамето на дружеството се развяват над остров Ливингстън.

През 2003 г. "Асарел-Медет" се присъединява към Глобалния договор на ООН за устойчиво развитие, с което се легитимира като компания, полагаща грижи за опазване правата на човека, условията на труд и околната среда, както и оказваща помощ в проучванията, посветени на прогреса на човечеството.

През 2008 г. изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков участва в Първия Алианс на цивилизациите - уникалният форум бе проведен в Мадрид и дебатира глобалната толерантност.

Филм за историята на компанията

В страната

Минно-обогатителният комплекс “Асарел-Медет” АД - Панагюрище е първата, най-голяма и водеща минна компания за открит добив и преработка на медни руди в България. Чрез производството си осигурява над половината от добива на метал мед за страната, има структуроопределящо значение и уникално място в българската икономика.

Като лидер в българския рудодобив, компанията традиционно е пионер по внедряването на нови върхови техники и технологии в минния бранш у нас, като отчита върхови за страната производствени резултати.

Отстоявайки девиза си „От природата - за хората, от хората - за природата”, сред основните приротети в политиката на „Асарел-Медет” е грижата за околната среда. Още от 1988 година на територията на минно-обогатителния комплекс ефективно функционира първата в страната фирмена екологична система за мониторинг на въздействието върху околната среда, която е изградена в партньорство с БАН.

“Асарел-Медет” непрекъснато внедрява и създава най-добрите управленски и производствени практики. През 1999 г. получава първия в българския минен бранаш сертификат по стандарта за управление на качеството - ISO 9001, а през 2002 г. - първия за страната сертификат по ISO 14001 за опазване на околната среда. През 2003 година “Асарел-Медет” АД става първата компания от българската тежка индустрия, която е сертифицирана и работи в съответствие с Интегрирана система за управление и по трите основни международни стандарта - за качество ISO 9001, за опазване на околната среда ISO 14001 и за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001.

По основни икономически показатели днес „Асарел-Медет” е сред петнадесетте най-големи индустриални предприятия и инвеститори в България. Като първата българска компания, получила Сертификат за Инвеститор Първи клас, от 2005 година реализира мащабен проект за модернизация на производството за над 100 млн. щатски долара, като продължава да внедрява уникална за страната минна техника, най-съвременно флотационно оборудване и автоматизирани системи за управление и контрол на технологичните процеси.

„Асарел-Медет” е обявен за най-динамично развиващата се българска компания през 2006 година в годишната класация на сп. Business Week, въз основа на отчетения ръст в продажбите, приходите, производителността и заетостта. В годишната класация на в. "Капитал" заема лидерска позиция в добивната промишленост през 2006 и 2007 г. и е сред най-рентабилните български компании.

Отличия

Сертификати

В региона

“Асарел-Медет” АД е най-голямата компания и основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област. Като еталон за висока фирмена култура, проявява социалната си отговорност с приоритетно внимание към екологията, безопасните условия на труд, развитието на човешкия капитал и подкрепата за местната общност.

През последните десетилетия на територията на гр. Панагюрище, с. Панагюрски колонии и гр. Златица, със средства на компанията са построени над 1000 апартамента, две училища, две детски градини, дом на културата, дом на миньора, стадион, ски писта, ученически лагер, църква, пречиствателна станция и водопроводи за питейни води, хотели, десетки търговски обекти и много други.

Оказваната дарителска подкрепа е традиционна, дългосрочна и най-значимата за община Панагюрище. Компанията на практика реализира съвременното разбиране за корпоративна социална отговорност, като проявява съпричастност към динамичното развитие и повишаване стандарта на живот в Панагюрище.

Само през последните години „Асарел-Медет” АД осигури основната финансова подкрепа за реализацията на редица важни инфраструктурни проекти, сред които корекция на коритото на река Луда Яна, изграждане на покрит пазар в Панагюрище, благоустройство на градския парк, цялостна реконструкция на пл. „Цар Освободител” и още много други.

Компанията целево подпомага развитието на здравеопазването, като предоставя високоспециализирана и животоспасяваща медицинска техника за нуждите на местната болница и диагностичен център. Традиционно подкрепя образованието, значими културни и патриотични начинания, насърчава развитието на спорта, туризма и младежките дейности, подава ръка на благотворителни каузи и инициативи на хора в неравностойно положение.

С международните си делови контакти „Асарел-Медет” подпомага развитието на Панагюрище и активно съдейства за подобряване на инвестиционния климат и установяване контакти на общината с водещи европейски градове.

За мащабния си спомоществователски проект "Подкрепа за родния край 2008" компанията беше отличена като Инвеститор в обществото от Българския форум на бизнес лидерите.

За град Панагюрище

Подкрепа за инфраструктурни проекти

Социална отговорност