От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Фирмен
профил

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет" АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни и други руди.

„Асарел-Медет” АД е акционерно дружество с основен предмет на дейност - открит добив и обогатяване на медни и други руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това инженерингови и търговски дейности. Компанията извършва проучвателни, инженерно-внедрителски, проекто-конструкторски, екологични и други дейности.

„Асарел-Медет” АД произвежда и предлага висококачествени медни концентрати и катодна мед.

Компанията разполага с уникални за страната минни машини и най-съвременно флотационно оборудване от водещи световни производители. Основното минно оборудване на рудник „Асарел” включва модерна сондажна техника с диаметър на длетата - 250 мм, 130-тонни автосамосвали и електрически багери с обем на кофата от 17 куб. метра. В Обогатителна фабрика „Асарел” работят първите за Северното полукълбо флотационни машини от последно поколение с обем от 160 кубически метра. В рудник и Обогатителна фабрика „Асарел” са внедрени автоматизирани системи за управление и контрол на технологичните процеси, които гарантират висока ефективност и производителност.

"Асарел-Медет"АД е носител на десетки национални и международни отличия в областта на инвестициите, иновациите, екологията, мениджмънта, фирмената култура, безопасността на труда и корпоративната социална отговорност.

Екипът на компанията – 1300 работещи в „Асарел-Медет” АД и 400 заети в дъщерни и смесени дружества.

МИСИЯ

 „Асарел-Медет”АД е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област, има структуроопределящо значение и уникално място в българската икономика. От създаването си през 1964 г. компанията традиционно е пионер в бранша по внедряването на нови върхови техника и технологии и е еталон за висока фирмена култура.
Стратегическата цел на компанията е ефективно производство чрез постигане на ниска себестойност и високо качество на единица произвеждан метал мед, съответно на произвежданите медни и други концентрати, съпътстващи продукти и услуги при ефективно и комплексно оползотворяване на минералните суровини и при здравословно-безопасно и екологично минно производство.

ВИЗИЯ

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД в дългосрочен план да реализира динамично, успешно и устойчиво корпоративно развитие с фокус върху добрите традиции, инициативата, иновациите и екологията.
Компанията се стреми да утвърждава и занапред високия си авторитет и лидерските си позиции в минния бранш в страната и чужбина, внедрявайки и сама създавайки най-добрите производствени и управленски практики.

Девиз на компанията:

„От природата - за хората, от хората - за природата!”

Мото на компанията:

„Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме!”

 

 

Минно-обогатителен комплекс "Асарел-Медет"АД

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Дейността на компанията се осъществява върху 1, 96 % от територията на община Панагюрище. Компанията безусловно спазва емисионните ограничения по всички показатели за опазване на околната среда, съгласно европейските и българските нормативни изисквания.

Асарел-Медет“АД осигурява:

 • Над 90 % от внесените данъци в републиканския бюджет от предприятията в общината.
 • Над 80% от обема на произведената стокова продукция от предприятията в общината.
 • Над 70% от постъпленията от местните данъци и такси и над 30 % от всички приходи в бюджета на Община Панагюрище. 
 •  Над 60% от паричните приходи на населението в общината, без да се вземат предвид приходите от дивиденти на акционерите.
 • Над 30% от заетите работни места в стопанския сектор на общината плюс други около 6400 работни места в общината и страната, обслужващи компанията.

Компанията традиционно е най-голям и значим дарител на Община Панагюрище.
Носител е на Почетен знак за заслуги към Панагюрище, присъден от Община Панагюрище през 2005 г.

Сертификати

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД ЗА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Дейността на компанията се осъществява върху 0,26 % от територията на Пазарджишка област. 
"Асарел-Медет"АД  е най-големият работодател, осигурител и дарител в областта.

Нашият екип

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД ЗА БЪЛГАРИЯ

Дейността на компанията се осъществява върху 0,01 % от територията на страната.

„Асарел-Медет” АД има структуроопределящо значение за националната икономика:

 • Осигурява около половината добив на мед в страната. 
 •  Първата компания в минния бранш, която внедрява международния стандарт за качество ISO 9001 през 1999 г. 
 •  Първата компания в страната, която внедрява международния стандарт по екология ISO14001 през 2002 г.
 • Първата компания от минния бранш, която внедрява международния стандарт за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001 и първата компания в тежката индустрия внедрила Интегрирана система за управление на база трите основни международни стандарта – за управление на качеството, опазване на околната и условия на труд, през 2003 г.
 •  Първата компания от минния бранш, получила приза „Инвеститор на годината” за 2007 г. През 2011 г. за втори път е отличена като победител в националния конкурс и получава наградата „Зелена инвестиция`2011” от Българската агенция за инвестиции.
 • Първата компания от минния бранш, носител на Голямата национална награда на вестник „Пари” /„Капитал Дейли”/ за корпоративна социална отговорност през 2009 г.
 • Първата компания от минния бранш, получила наградата „Прометея” на КНСБ за висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд през 2009 г. 
 •  Носител на наградата „Зелен бизнес” от националната кампания „Зелена България”, проведена през 2012 година.
 • Компанията е победител през 2012 година в Националния конкурс „Безопасност и здраве при работа” в раздел „Големи предприятия”.
 • Трикратен носител на браншовата награда за корпоративна социална отговорност, присъждана от Българска минно-геоложка камара след одпитване до журналисти от национални медии.

Успешно партньорство

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД ЗА СВЕТА

 • Първата компания в света, която започва открит добив и обогатяване на медни руди със съдържание на мед под 0,4% на 29.12.1964 г.
 • Годишно произвежда около 0,5 % от световното производство на мед.
 • Една от водещите компании за добив и обогатяване на медни руди в Европейския съюз.

Отличия