От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Фирмен
профил

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет" АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни и други руди.

Намира се в Същинска Средна гора - на 11 км северозападно от гр. Панагюрище и на 90 км източно от столицата София, като заема площ от около 20 000 дка със средна надморска височина от 1000 м.

Предмет на дейност

„Асарел-Медет” АД е акционерно дружество с основен предмет на дейност - открит добив и обогатяване на медни и други руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това инженерингови и търговски дейности. Компанията извършва проучвателни, инженерно-внедрителски, проекто-конструкторски, екологични и други дейности.

Основаване, преструктуриране, акционери

Началото на производствената дейност е поставено на 29 декември 1964 година, когато тържествено е открит МОК „Медет”. През 1986 година е създаден Технологичен минно-обогатителен комбинат „Асарел-Медет", който обединява МОК „Медет” /1964 - 1994 г./ и новоизграждащия се МОК "Асарел" /въведен в експлотация на 6.12.1989 г./.
„Асарел-Медет” ЕАД - акционерно дружество с еднолично държавно участие, е създадено през 1991 година. На 23 декември 1998 г. то получава първата в страната концесия за добив на подземни природни богатства, а на 15 юни 1999 г. се извършва и първата приватизация в добивния отрасъл. Тогава 75 % от капитала на „Асарел-Медет” е приватизиран от „Асарел-Инвест” АД -  акционерно дружество, с мажоритарното участие на ФА „Копър инвест” - дъщерно дружество на стратегическия чуждестранен партньор „Фьост Алпине Интертрейдинг" - Австрия, и на работниците и мениджърския екип. От 2005 г. - след като „Асарел-Инвест” АД подписва договор с Агенцията за приватизация за изкупуване на остатъчния пакет акции - „Асарел-Медет” АД става компания с изцяло частен капитал. Актуалното акционерно участие в „Асарел-Медет” АД към 31.12.2012 г. е: „ФА Копър инвест” - 67,61%, физически лица - 2377 човека - 31%, "Асарел-Медет" АД - 1,39% - обратно изкупени акции.

 

Продукти

„Асарел-Медет” АД произвежда и предлага за страната и чужбина висококачествени медни концентрати и катодна мед.
Годишно произвежда около 200 хиляди тона натурален меден концентрат със съдържание на мед от 25 %.

 

Минно-обогатителен комплекс "Асарел-Медет"АД

Сертификати

„Асарел-Медет” е сертифициран и работи в съответствие с трите основни международни стандарта - за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Производствени резултати

Като минно-обогатителен комплекс, експлоатиращ медно находище “Асарел”, „Асарел-Медет” АД годишно добива най-голям обем минна маса в българския рудодобив и преработва около 13 млн. тона медна руда. Постиганите върхови за отрасъла производствени резултати осигуряват над 50 % от националното и около 0,5 % от световното производство на жизненоважния за човешкото съществуване метал мед. 

Иновация и модернизация

„Асарел-Медет” традиционно е пионер в минния бранш по внедряването на нови върхови техники и технологии. След приватизацията са инвестирани над 500 млн. лв. в проекти за модернизация и над 50 млн. лв. за опазване на околната среда.
Компанията разполага с уникални за страната минни машини и най-съвременно флотационно оборудване от водещи световни производители. Основното минно оборудване на рудник „Асарел” включва модерна сондажна техника с диаметър на длетата - 250 мм, 130-тонни автосамосвали и електрически багери с обем на кофата от 17 куб. метра. В Обогатителна фабрика „Асарел” работят първите за Северното полукълбо флотационни машини от последно поколение с обем от 160 кубически метра. В рудник и Обогатителна фабрика „Асарел” са внедрени автоматизирани системи за управление и контрол на технологичните процеси, които гарантират висока ефективност и производителност.

На 31 май 2011 година официално бяха въведени в експлоатация четири нови високотехнологични обекта. Министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов тържествено откри Циклично-поточна технология за транспорт на откривка с капацитет от 5 000 тона на час и първата в България и най-модерна в Европа Инсталация за екстракция и електролиза на мед от руднични води.  

Сертификати

Екип 

Екипът на „Асарел-Медет”АД обединява 1200 професионалисти и още около 400 заети в дъщерни и смесени дружества.

Дъщерни и смесени дружества

Дъщерни и смесени дружества с участие на “Асарел-Медет” АД са “Дино НитроМед” АД, “Тракийски хотелиери” ЕООД, “Асарел-Ремонт” ООД, “Асарел-Транс” ООД, "Асарел трейд" ЕООД и “Асарел- Хранителен комплекс” ЕООД.

Нашият екип

Членство 

Като представител на социално-отговорния български бизнес “Асарел-Медет” осъществява дейността си прозрачно и в диалог с всички заинтересовани страни. Активен член е на редица международни, национални и регионални бизнес организации и сдружения, сред които Глобален договор на ООН, Европейски делови конгрес, Българска стопанска камара - СББ, Българска минно-геоложка камара, Българска търговско-промишлена палата,  Конфедерация на индустриалците и работодателите в България, Български форум на бизнес лидерите, Индустриален клъстер "Средногорие мед", Сдружение на предприемачите - Панагюрище. 

Успешно партньорство

Отличия 

Израз на завоювания висок престиж и обществено доверие са многобройните национални и международни отличия, присъдени през последните над 4 десетилетия. Сред тях са Почетен знак за заслуги към Панагюрище, наградата “Икар” за иновации и „Прометея” за здравословни и безопасни условия на труд, полученото признание като един от „Най-добрите работодатели в България” , Инвеститор в околната среда, Инвеститор на годината в добивната промишленост, Инвеститор в обществото, Социално-отговорна компания на годината и мн. други.

Отличия