От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АСАРЕЛ – МЕДЕТ”АД, НЕРАБОТЕЩИ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ В ДРУЖЕСТВОТО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АСАРЕЛ – МЕДЕТ”АД,

НЕРАБОТЕЩИ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ В ДРУЖЕСТВОТО

 

Уважаеми акционери,

През месец ноември 2020 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище, на което бе взето решение за изплащане на дивиденти на акционерите на дружеството.

За неработещите към настоящия момент в „Асарел-Медет” АД /пенсионери, бивши работници и др./, изплащането на дивидентите съобразно взетото решение ще започне от 06.01.2021г. в офисите на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД със следните адреси: офис Панагюрище, адрес: ул.“Георги Бенковски“ № 3, офис Пазарджик, адрес: ул.“Цар Шишман“ № 7, офис Пазарджик 2 с адрес: ул.“Хан Крум“ № 13, офис Пирдоп, адрес: бул.“Цар Освободител“ № 59, офис София, адрес: бул.“Гогол“ № 18/20, офис Пловдив 3, адрес: бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 1,

и по реда, както следва:

1. При явяване на титуляра, притежаващ акциите – срещу представяне на  лична карта и оригинал на Временно удостоверение за притежаваните акции от „Асарел-Медет”АД.

2. При явяване на упълномощено лице – срещу представяне на лична карта, оригинал на Временно удостоверение за притежаваните акции от „Асарел-Медет”АД, нотариално заверено пълномощно от собственика на акциите за предоставяне на друго лице правото да получи дивидента.

3. При наследници на починал акционер – акционерите-съсобственици на акции, придобити по наследство, следва най-напред да получат новите си Временни удостоверения за притежаваните от тях акции от капитала на „Асарел-Медет”АД.

За тази цел: Всеки акционер-съсобственик е необходимо лично или чрез упълномощен представител, притежаващ нотариално заверено пълномощно, да се яви от 18.01.2021 г. в Офиса на „Асарел-Медет”АД, площадка „Асарел” от 9,30 ч. до 15,00 ч.

За да бъде извършена подмяната, следва да се представят:

1. Лична карта или нотариално заверено пълномощно /оригинал/ и лична карта на упълномощеното лице.

2. Удостоверение за наследници /оригинал/.

3. Оригиналът на Временното удостоверение от „Асарел-Медет”АД за притежаваните акции на починалия акционер.

 

Срок за получаване на дивидентите от „Райфайзенбанк (България)” EАД – 31.05.2021 г.

След изтичането на този срок, акционерите или техни представители могат да получат дивидентите си само от касата на дружеството след представяне на същите документи.

 

За допълнителна информация се обръщайте на телефон: 0357/ 60432.

 

 

                                                                                                            От Ръководството