От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Другите за нас

Благодарим за добрите думи...

  

  

Д-р Карл Мистлбергер,
Президент на VOEST ALPINE INTERTRADING AG Австрия

“Изразявам нашето общо становище и задоволство от сътрудничеството между VOEST ALPINE INTERTRADING AG и „Асарел Медет” АД, което започна в края на 1993 год. в първите години на прехода на предприятията от България към принципите на пазарната икономика, с подписването на първия договор за реализация на медни катоди на стойност от 2 000 000$. В лицето на тогавашното ръководство и особено на Изп. Директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков, ние срещнахме професионалисти, всеотдайни в работата си и готови да направят и невъзможното за развитието и успеха на дружеството, а от там и на региона, в който то е разположено.

 

 

Божидар Данев,
Изпълнителен председател на Българска стопанска камара

„Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” е предприятие, заслужило уважението на бизнес средите и обществеността, благодарение на завоюваното значимо и уникално място в българската индустрия.
Висококачествената продукция на дружеството е предпочитана и търсена на българските и международни пазари. Показателни в това отношение са и многобройните делови контакти с някои от най-известните у нас и в чужбина фирми и клиенти. Несъмнено всичко това заслужава уважение.
Българската стопанска камара провежда широка гама от инициативи и дейности в подкрепа на предприятията в нашата страна. Отговорен и деен в тази насока партньор открихме в лицето на Българска минно-геоложка камара, един от стожерите на която безспорно е „Асарел-Медет” АД. Убедени сме, че като партньори и съмишленици можем да осъществим още много съвместни начинания.”


Проф. д-р Марин Игнатов,
Международна Агенция за Атомна Енергия,
Организация на обединените нации, Виена, Австрия:

„Д-р инж. Лъчезар Цоцорков разработва и защитава дисертацио-нен труд, описващ внедряването на нов подход за усъвършенства-не на фирмената култура. С негово съдействие Дружество “Карл Дуисберг”, Кьолн, Германия, експериментира подход за еколого-съобразно стопанско управление в редица български фирми.
Двамата с д-р инж. Лъчезар Цоцорков имахме честта през 1997 г. да изнесем съвместен доклад пред специализирания комитет на Организацията на обединените нации в Ню Йорк по въпросите на екологосъобразността в добивната промишленост.Това, което на мене лично винаги ми е правило впечатление е, че д-р инж. Лъчезар Цоцорков си поставя за цел да конкретизира успешната фирмена стратегия в система от поведенчески правила, общи споделени ценности и нагласи. Той се стреми да изгражда модерната фирмена култура не като привнесена от чужбина, а в единство с традициите на нашия град, град, в който занаятчии и търговци с много труд и лишения, натрупват през Възраждането материалната основа за успешна национално-освободителна борба. Такъв възрожденски порив има в цялото предприятие “Асарел-Медет” АД”.

 
 

Проф. д-р инж. Илия Ценев,
Управител на ПРАКТИКА О.К. ООД

„Съвместната ни работа с Вашата организация датира от периода 1993-1994, когато съвместно внедрихме първата в България “Компютърна система за входящ контрол на закупувани суровини и материали”. Според нас най-голямото Ви предизвикателство беше при разработката и внедряване на първата във високорисковата тежка индустрия у нас Интегрирана система по управление на качеството, околната среда и условията на труд, съобразно ISO 9001/ ISO 14001/OHSAS 18001. За всеки, който разбира дейностите по една международна сертификация, този акт е показател за една много сериозна увереност в собствените възможности и компетентности.
Не искам да крия от никого, но в голяма част от работата си с “Асарел-Медет” АД аз съм ползвал книгата на д-р инж. Лъчезар Цоцорков “Основи на фирмената култура”, с теоретични и практически разработки по управление на предприятия от минно-добивния комплекс. Работейки в последствие и с други фирми от този бранш, аз многократно съм констатирал, че цитираната Ваша книга е много популярна в професионалните среди за добив и преработка на рудни и нерудни полезни изкопаеми.”


Доц. д-р инж. Иван Калчев

„Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” безапелационно е на първо място в развитието на открития добив и обогатяването на медни руди в българия и на едно от челните в света.
Дружеството работи успешно и печели, като продава получения концентрат на световната борса, т.е. конкурира се с всички останали обогатителни предприятие, и то при наличието на минимално съдържание на метали в рудата. Постигнат е възможният световен максимум в производството за условията на „Асарел-Медет” АД.
Ръководството на дружеството и неговите служители са достойни за уважение и възхищение. Работи се на много високо професионално ниво, като са достигнати световните стандарти във всички дейности.
Пожелавам от сърце винаги и навсякъде „Асарел-Медет”АД да бъде №1.”


Проф. д.т.н. инж. Стоян Христов

„Асарел-Медет” поддържа своята дейност на световно ниво и винаги е в крак с последните постижения на науката и техниката в областта на геоложкото и минното дело.”

Отличия

Сертификати

Партньорство