От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

“Асарел-Медет” АД изпълнява Договор № BG05M9OP001-1.008-2056-C01 по Проект “Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в “Асарел-Медет” АД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз

Служебни страници

Design and Development BSH

Абонамент