От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СМР НА ОБЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОМПЕНИ СТАНЦИИ НА 1-ВИ, 2-РИ, 3-ТИ И 4-ТИ СГЪСТИТЕЛ С-25 И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ НА 3-ТИ, 4-ТИ И 5-ТИ СГЪСТИТЕЛ С-50“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

“Асарел – Медет” АД в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуален бъдещ изпълнител на горецитираната услуга.

В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническо задание, в срок до 15.30 ч. на 19.04.2021г.

Крайният срок за оглед на строителната площадка е 15.04.2021г.

При огледа на строителната площадка е необходимо да подпишете и заверите „Декларация за конфиденциалност”, образеца на която ще намерите като приложение към     Техническото задание.

За повече информация, моля отворете прикачените файлове.

Техническо задание

Приложения

 Телефон  за  контакти:  

0883474462, Вельо Мърхов – техник инв. контрол на обекта.

 

Абонамент