От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ ИЗЛУЖВАНЕТО НА ОКИСНО НАСИПИЩЕ ОТ ПРОФИЛ XX ДО XХXII НА БЕРМИ 875 И 892

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

“Асарел – Медет” АД в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуален бъдещ изпълнител на горецитираната услуга.
В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническо задание, в срок до 15.30 ч. на 21.12.2018 г.
Техническото задание е публикувано на интернет страницата на „Асарел-Медет”АД www.asarel.com.
Крайният срок за оглед на строителната площадка е 18.12.2018 г.
При огледа на строителната площадка е необходимо да подпишете и заверите „Декларация за конфиденциалност”, образеца на която ще намерите като приложение към Техническото задание.
За въпроси и допълнителна информация можете да се обръщате на телефон: 0357 / 60491 - инж. Здравка Кърпаров; 0357 / 60210 вътр. 651 – инж. Иван Смилянов или на факс 0357 / 60260.

Техническо задание

Приложения


Абонамент