От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ: „ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „КАМЕНГРАД” В ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, КВ.244А ИМОТИ ПЛ.№№1799 И 1801, ЕТАП III – РАЗШИРЕНИЕ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Тракийски Хотелиери”ЕООД в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуален бъдещ изпълнител на горецитирания обект.
В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на закупена от Вас Тръжна документация от Възложителя, в срок до 15,30 часа на 30 /тридесетият/ календарен ден, считано от датата, следваща датата на публикуването в интернет страницата на „Асарел Медет”АД – http://www.asarel.com.

За повече информация, моля отворете прикачения файл.Срок за представяне на офертите до 15:30 часа на 20.07.2020г.


Лица за контакти:
Нейка Новакова – GSM: 0885/000 588
инж. Николай Калпаков – GSM: 0899/106 723

Абонамент