От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДОБЕКТ: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА СЕКЦИИ ЗА ТРАНСПОРТЬОР №5“ ОТ ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ ГУМЕНО – ЛЕНТОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ №№ 4 И 5 НА ЦПТ 2“

За повече информация относно тръжната процедура, моля отворете прикачените файлове.


„Асарел–Медет“ АД в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуален бъдещ Главен изпълнител на СМР на горепосочения Подобект.
В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на закупена от Вас Тръжна документация от Възложителя, в срок до 15.30 ч. на 18.09.2019г.

Абонамент