От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екология

Стратегически цели на нашата политика

 

Екология

Стриктно спазване на приложимите правни и други изисквания за опазване на околната среда и на международния стандарт ISO 14001:2004 г., по който компанията ни първа в страната беше сертифицирана на 15.01.2002 г.

Достигане и поддържане на висок екологичен стандарт - не по-нисък от необходимия по закон, при приоритетно внимание към въздействието, което дейността на компанията оказва върху околната среда.

Гарантиране на екологосъобразността на минното производство при ефективно, пълноценно и комплексно оползотворяване на минералните суровини, разумно и ефикасно потребление на ресурсите - вода, енергия, суровини и материали.

Изучаване на най-добрия опит и прилагане на водещи технологии за постигане на хармония и баланс между минното производство и околната среда и безконфликтното му вписване в конгломерат от съпътстващи дейности за комплексно използване на горите и туризма.

Системно идентифициране на аспектите и оценка на риска за околната среда - основа за планиране на действия, постигане на висока екологична резултатност и постоянни подобрения на процесите.

Ефективен мониторинт чрез изградената през 1988 г. първа в страната фирмена екологична система и прилагане на превантивен подход за опазване на въздуха и водите.

Тотална рекултивация и възстановяване на растителността на засегнатите от минната дейност площи.
Съвременно управление на водните ресурси и недопускане на тяхното замърсяване, функциониране на оборотно водоснабдяване и надеждна система от хидроложки и пречиствателни съоръжения.

Депониране на отпадъците от рудодобива и обогатяването, така че да се осигури етапна и цялостна рекултивация на нарушените терени.

Третиране на отпадъците от експлоатационните, ремонтни и спомагателни дейности чрез рециклиране, възстановяване и повторна употреба - винаги, когато това е възможно.

Изпълнение на декларираната политика по околна среда чрез изготвяне на дългосрочни стратегии, поставяне на цели и задачи, които периодично се актуализират в съответствие с най-добрия български и международен опит.

Непрекъснати грижи за развитие на висока екологична култура, осъзнаване на личната отговорност и съпричастност на персонала на компанията към опазване на околната среда.

Ангажиране на бизнес партньорите да спазват на територията на компанията въведените високи стандарти за опазване на околната среда.

Екологични проекти