От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

История на медта

Наименование

Латинското наименование на жизненоважния за човешкото съществуване и развитие метал мед е Cuprum (Cu). Счита се, че е свързано с името на остров Кипър (Cyprus), където римляните добивали мед от богати медни рудници. В митологията и алхимията свързвали този метал с покровителството на богините Афродита и Венера - заради сияещата красота на медните изделия и връзката със смятания за свещен остров Кипър.
В алхимията символът на медта бил същият като символа на планетата Венера.

По византийско време металът бил известен и като халкос, което дало наименованията на едни от най-разпространените медни руди - халкопирит и халкозит.

Разпространение

Медта е 29-ият химичен елемент от Менделеевата периодична система.
В земните недра е един от малко разпространените метали.
Среща се преди всичко във вид на съединения и много рядко като самородна мед. От медните руди по-важни са сулфидните - халкопирит СuFeS2, халкозин Cu2S, борнит Cu5FeS4, оксидната - куприт Cu2O, карбонатната - малахит CuCO3, Cu(OH)2 и др.
Най-голямата медна мина в света се намира в Южна Америка.
Най-голямат медна мина в Европа се намира в Швеция.

Добиване на медта 

В древността хората се научили как да извличат мед от рудата чрез загряване на скалата до точката на топене на метала. Те отливали бронзови предмети, като наливали метала в каменни форми или слитъци.

В съвременния свят медта се добива чрез преработката на рудата до меден концентрат, който е основна суровина за металургичните предприятия. Най-общо технологичният процес включва сондиране, добив на минна маса, преработка на рудата, флотация до меден концентрат и рекулатвиция на нарушените терени.
В България водещите предприятия в добива и преработката на медни руди са „Асарел-Медет” - Панагюрище, „Елаците Мед” и „Челопеч майнинг”. Тяхната продукция е основа за развитие на цветната ни металургия.

Първи сведения

Медта е била известна на едни от най-древните цивилизации.

Най-старото медно украшение, направено около 8700 г. пр. хр., е открито в днешен Северен Ирак.
В различни части на света има сведения за топенето на мед и получаването му чрез пречистване на малахит или азурит от 5 000 г. пр. Хр.

Медни и бронзови артефакти са намерени в древните Шумерски градове, датиращи от около 3000 г. пр. Хр. От приблизително същия период са известни египетски находки от мед и от медни сплави със съдържание на калай. В една от египетските пирамиди е открита медна водопроводна система, която датира от преди 5000 години.

Бронзова епоха

Бронзът - първата известна сплав на медта, дава името на цяла епоха, която в развитието на човешката цивилизация следва след каменната ера.
Около 3000 г. пр.Хр. праисторическите хора започват да използват вместо камък бронз за направата на оръжия, сечива и украшения. Датирането на това развитие, известно като Бронзова епоха, в различните цивилизации е различно, но най-вероятно бронзът за първи път е използван в Месопотамия или Египет.

Древните египтяни получили бронзовите сплави, откривайки, че медта става по-лесна за отливане, ако към нея се добави малко количество калай.

Любопитно...

Използването на мед в древен Китай датира от около 2000 г. пр. р.
В планината Урал са съхранени дневни медни мини, където са добивали руда преди 3500 - 5000 години.
В Европа ледниците на Австро-италианските Алпи са съхранили скелет на мъж, живял около 3200 г. пр. Хр. До него била намерена медна брадва, направена от 99,7% чист метал. Находката била наречена Йотци Леденият човек (Ötzi the Iceman) и учени предполагат, че това е древен миньор, занимавал се с добив и топене на мед.
На Стария континент високопоставените се отличавали с бронзовите си мечове и украшения.

Приложение

Медта намира широко приложение във всички сфери на техниката и високите технологии. Характерно свойство е голямата й електропроводимост, която е 10 пъти по-висока от тази на желязото.

Знаете ли къде се използва...

В машиностроенето, уредостроенето, електротехниката...
Електропроводите на електропреносната и електроразпределителната мрежа...
Производството на компютри...
Автомобилостроенето...
Поради високата издържливост на корозия в сплав с никела се използва още в корабостроенето и самолетостроенето...
Като съставна част на монетите - най-често във вид на купроникел...
В климатичните инсталации...
За производство на болнична техника, тъй като бактериите не се развиват върху повърхности, направени от мед...
Влага се в множество предмети за ежедневието и бита, в изящното изкуство и бижутерията...

1.jpg Първият метал