От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Екология

Стратегическите цели на нашата политика

Екология

Стриктно спазване на приложимите правни и други изисквания за опазване на околната среда и на международния стандарт ISO 14001:2004 г., по който компанията ни първа в страната беше сертифицирана на 15.01.2002 г.

Достигане и поддържане на висок екологичен стандарт - не по-нисък от необходимия по закон, при приоритетно внимание към въздействието, което дейността на компанията оказва върху околната среда.

Гарантиране на екологосъобразността на минното производство при ефективно, пълноценно и комплексно оползотворяване на минералните суровини, разумно и ефикасно потребление на ресурсите - вода, енергия, суровини и материали.

Изучаване на най-добрия опит и прилагане на водещи технологии за постигане на хармония и баланс между минното производство и околната среда и безконфликтното му вписване в конгломерат от съпътстващи дейности за комплексно използване на горите и туризма.

Системно идентифициране на аспектите и оценка на риска за околната среда - основа за планиране на действия, постигане на висока екологична резултатност и постоянни подобрения на процесите.

Ефективен мониторинт чрез изградената през 1988 г. първа в страната фирмена екологична система и прилагане на превантивен подход за опазване на въздуха и водите.

Тотална рекултивация и възстановяване на растителността на засегнатите от минната дейност площи.
Съвременно управление на водните ресурси и недопускане на тяхното замърсяване, функциониране на оборотно водоснабдяване и надеждна система от хидроложки и пречиствателни съоръжения.

Депониране на отпадъците от рудодобива и обогатяването, така че да се осигури етапна и цялостна рекултивация на нарушените терени.

Третиране на отпадъците от експлоатационните, ремонтни и спомагателни дейности чрез рециклиране, възстановяване и повторна употреба - винаги, когато това е възможно.

Изпълнение на декларираната политика по околна среда чрез изготвяне на дългосрочни стратегии, поставяне на цели и задачи, които периодично се актуализират в съответствие с най-добрия български и международен опит.

Непрекъснати грижи за развитие на висока екологична култура, осъзнаване на личната отговорност и съпричастност на персонала на компанията към опазване на околната среда.

Ангажиране на бизнес партньорите да спазват на територията на компанията въведените високи стандарти за опазване на околната среда.

A.jpg Екологични проекти