От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Фирмена политика

Общофирмената политика - нашите цели и ценности 

Общофирмената политика на "Асарел-Медет" АД е основополагащ документ, който се приема от Съвета на директорите и периодично се актуализира. В нея са заложени споделените стратегически цели и обединяващите ценности, около които е сплотен целият ни екип.

Общофирмената политика има основно значение при разработването, внедряването и поддържането на Интегрираната система за управление в съответствие с международните стандарти за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Този документ е средство за  постоянно подобрение на процесите и удовлетворяване на изискванията на всички заинтересовани страни.

Първият документ, определящ фирмената политика, е обсъден от работещите и приет от Съвета на директорите през 1991 г. По-късно той е актуализиран през 2001 г., 2003 г. и 2007 г.

В отделните раздели на настоящата рубрика ще се запознаете с нашата мисия девиз и мото, ще разберете кои принципи определят фирмения ни стил и какви са стратегическите ни цели в основните приоритетни направления - производствено-техническа и иновационна дейност, финанси и икономика, доставки и реализация на продукцията, социална отговорност корпоративно развитие, вътрешен контрол и фирмена сигурност.

Основен фокус на нашата политика е разбирането ни за корпоративната социална отговорност, чиито цели са ориентирани в няколко приоритетни направления - здравословни и безопасни условия на труд, екология, човешки капитал и комуникации, спомоществователство и партньорство.

Като прозрачна и социално-отговорна компания представяме на вниманието на заинтересованите страни нашият Етичен кодекс, приет през 2007 г.

first_assarel impress EN.jpg Видео клип
1.jpg Хората са най-голямото богатство на компанията