От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Стил

Нашият стил

Ние сме голям и сплотен екип от съмишленици. Възприемаме политиката, мисията, визията и стратегическата цел на компанията като своя лична кауза, за чието реализиране работим всеотдайно.

Утвърждаваме първостепенната роля на закона и гарантираме неговото спазване, защитавайки правата и законните интереси на компанията.

Решително се обявяваме и работим безкомпромисно срещу всички форми на корупция, дискриминация и престъпни прояви. На територията на компанията не извършваме политическа пропаганда.

Следваме етичните норми на поведение от нашия етичен кодекс. Честността, почтеността и коректността са основни принципи за нас.

Целенасочено създаваме силна и стабилна фирмена култура, в която корпоративните ценности са широко споделяни от всички в екипа ни.

Стремим се да пазим и издигаме авторитета на нашата компания - навсякъде и във всичко, като проявяваме нетърпимост към неадекватни и нелоялни действия.

Спазваме безусловно безопасните, здравословни и екологични изисквания и се стремим към природосъобразен начин на живот.

Придържаме се преди всичко към собствената, специфична сфера на дейност на нашата компания. В професионалната си среда създаваме лидери, които са модел за подражание по спазване политиката на компанията, излъчват доверие, мотивират и вдъхновяват ползотворния ентусиазъм.

Ние не можем да влияем върху решаващото за нашата дейност изменение на международните цени на медта, но сме убедени, че всеки поотделно и всички заедно можем - и само от нас зависи, да променяме себе си и компанията към по-добро.

В работата си се стремим да генерираме и добавяме стойност за акционерите, обществото, екипа и прекия си ръководител. Единствената ни норма за поведение - мисъл и действие, е всичко да се прави своевременно и с високо качество, с грижата на добри стопани.

Основаваме нашите управленски решения и практически действия на дългосрочната политика и цели, дори и за сметка на краткосрочни финансови печалби.

Добре разбираме, че големите мащаби, непрекъснатият характер и специфичните условия на високорисковото минно производство изискват от всички нас висока организираност и професионализъм в мислите и действията, денонощна бдителност и готовност за адекватно реагиране.

Действаме с вяра в собствените си сили да творим добро и поемаме отговорност за решенията си.

Прилагаме системен подход за дефиниране на проблемите чрез прецизен мониторинг, оценка на риска и задълбочен анализ на фактите и тенденциите във всички направления на дейност, съпътствано от незабавни и разумни действия с приоритет на профилактичните мерки.

Организираме бърз обмен на обективна информация и задружно екипно взаимодействие, така че всеки проблем да се идентифицира навреме и реши с най-малки загуби.

Първо мислим, после действаме. Постигаме консенсус за решенията, бързо ги реализираме и осигураваме обратна връзка за резултатите. Дискутираме предизвикателствата, проблемите и вариантите за действие с всички, които са заинтересовани и могат да добавят стойност.

Питаме незабавно всички за всичко, което не разбираме и не знаем, споделяме и искаме помощ от колеги, ръководители и партньори, когато се съмняваме или сме затруднени да решим проблемите.

Ориентирани сме към иновацията и активно подкрепяме всяка инициатива за подобрения, като поощряваме личния и колективен принос. Редуцираме до нула времето, през което даден проект или въпрос стои в изчакване някой да започне да работи по него.

Непрекъснато се обучаваме и развиваме с разбирането, че нищо не е толкова добро, че да не може да се подобрява. Целенасочено усъвършенстваме процесите, навлизайки в същината на фактите чрез лично наблюдение, проверяване на данните и контрол на решенията.

Приемаме критиката като възможност за подобрение и поощряваме преобразуването на оплакванията в идеи, предложения и решения за усъвършенстване на работата.

Приемаме предизвикателствата, неизбежните препятствия и грешки като възможност за развитие и получаване на ползи. Ние даваме примера и не се отказваме да го следваме.

Предизвикваме своите външни партньори да се развиват и разрастват, като им поставяме нашите амбициозни изисквания и им помагаме да ги изпълняват.

Вратите на компанията ни са широко отворени за контакти и диалог. С осезаемо присъствие, позиция и широко отворени очи и сърца за нови идеи и нови приятелства, нашите представители са на „сцената” на научно-техническия, икономически и социален живот в страната и света.

Мечтаем, мечтите си превръщаме в намерения, политика и стратегия, стратегията - в планове и задачи, които реализираме с любов, концентрация и професионализъм по пътя на непрекъснатото усъвършенстване.

Отнасяме се с уважение към себе си, колегите си, своя работодател, партньорите, община Панагюрище и нашата Родина - Република България.

Нашите основни принципи

Това са принципите на пазарната икономика, устойчивото развитие и етичните норми – нашата ценностна система:

Предприемчивост; 
Свободно развиваща се икономика; 
Трудолюбие; 
Образованост; 
Законосъобразност; 
Конкурентност; 
Равнопоставеност на всички форми на собственост; 
Системен подход; 
Иновативност; 
Икономическа ефективност; 
Антимонополизъм; 
Енергийна ефективност; 
Обективност; 
Екологосъобразност; 
Корпоративна социална отговорност; 
Нулева толерантност към корупцията и търговията с влияние; 
Уважение към личния принос и колективните постижения; 
Отговорност; 
Всеотдайност; 
Солидарност и взаимопомощ; 
Комуникативност и диалогичност; 
Позитивност; 
Почтеност; 
Добронамереност (Добросъвестност); 
Принципност.

Някои наши определения

МИСИЯ

Главна цел на дадена организация, дава представа какво представлява тази организация, в името на какво съществува и какво е нейното специфично, уникално място сред другите организации. 
В понятието Мисия се включват принципите, кредото, убежденията, вярванията и ценностите на организацията.

ВИЗИЯ 
Описание на образа на бъдещето, каквото е то в най-смелите мечти на автора, съкровено желание, но и твърдото, неподлежащо на съмнение по отношение на бъдещето, положение.

ДЕВИЗ 
Синтезирано изречение, което представя основно ръководно начало на личност или организация.

МОТО 
Синтезирано изречение, което представя или насочва към подбуди, причини за определени действия, подход, постъпки.

ПРИНЦИПИ 
Убеждение и възгледи, от които се ръководи човек/организация.

КОНКУРЕНЦИЯ 
Отношения, които се създават в процеса на съвместна дейност на хора/организации и водят до взаимно стимулиране към активност, към увеличаване на полезните резултати от съвместни действия, стремеж да се достигне или някой, като се получат по-добри резултати.

ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ 
Умение да се инициират планове, да се виждат възможности за развитие и успех, да се създават условия за работа.

ЕФЕКТИВНОСТ 
Постигане на желан резултат, цел. Производителност, резултатност, действеност.

КОМУНИКАТИВНОСТ И ДИАЛОГИЧНОСТ 
Открит добронамерен диалог с всички заинтересовани от нашата дейност страни, на база факти от достоверни източници.

ОБЕКТИВЕН 
1. Който съществува независимо от съзнанието ни. 
2. Безпристрастен, справедлив.

ОТГОВОРНОСТ 
Задължение на човек да отговаря за своите мисли, действия и постъпки, за действията и постъпките на други лица или поверени материали. 
Ангажиране с преките задачи и с общия резултат. Добър баланс между личните приоритети и тези на определена общност.

ПОЧТЕНОСТ 
Отъждествяване на мисленето и действията с нравствените норми, принципи и закони на обществото; нравственост, добросъвестност.

ДОБРОНАМЕРЕНОСТ (ДОБРОСЪВЕСТНОСТ) 
Отразяват искрените и честни намерения или вярвания на всеки човек, независимо от това какъв е резултатът от последвалите му действия. С противоположно значение са недобросъвестност, недобронамереност, коварство, зла умисъл.

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Израз на разбирането, че всяка организация трябва да поема отговорност за влиянието си върху обществените групи, с които влиза във взаимодействие. Това е дълготрайно поет ангажимент от страна на бизнеса да развива своята дейност почтено и отговорно, да допринася за икономическото си развитие, но същевременно да съдейства за подобряване на живота на своите служители и техните семейства, местната общност и обществото като цяло.

СИСТЕМЕН ПОДХОД 
Съвкупност от определени принципи и методи за изследване на обектите като система, обединяваща в едно цяло множество взаимосвързани елементи.

СОЛИДАРНОСТ 
Взаимната подкрепа и разбиране в обществото, както между отделните хора, така и между по-големи общностни групи.

1.jpg Нашият екип
1.jpg Хората са най-голямото богатство на компанията