От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Минно-обогатителен комбинат Медет

След системна геоложка дейност в Панагюрския руден район, през 1961 г. е утвърден комплексен идеен проект за изграждане на Минно-обогатителен комбинат „Медет”.

Той се състои от открит рудник, обогатителна фабрика, язовир и други помощни съоръжения с мощност 8 млн. тона годишен добив и преработка на медна руда.

МОК „Медет” е най-големият открит меден рудник по това време в Европа и третият по големина в света. За първи път в света организира ефективен открит добив и обогатяване на медни руди със съдържание на мед под 0,4 % - практика, която по-късно масово се прилага в бранша.

Подходът при изграждането на „Медет” впечатлява с мащабите и размаха на проекта. В единен производствен процес се включват мощности, чието създаване е задача, решена за първи път тога-ва в българската минна индустрия. На 22 декември 1962 година комбинатът е обявен за национален младежки обект и в изграждането му се включват младежи от всички краища на страната.

first_Asarel_vision_bg.jpg "Светлини над града" - филм за историята на компанията

МОК „Медет” е тържествено открит на 29 декември 1964 г.

Първият тон меден концентрат е експедиран на 17 март 1965 г. До 1972 г. е достигната пълната проектна мощност - 8 милиона тона годишен добив и преработка на медна руда. В този период МОК „Медет” се ръководи последователно от инженерите Коста Димитров, Иван Савов и Димитър Дачев. Пръв началник на обогатителния комплекс е инж. Рашко Балтов, а на рудник „Медет” - инж. Иван Савов. През август 1965 г. започва редовното производство и на молибденов продукт, а през 1972 г. и на пиритен концентрат.

От 1972 до 1983 г. МОК „Медет” работи с пълна мощност. През тези години - под ръководството на инженерите Иван Гечев, Никола Николов и Борис Гущеров - усилията са насочени към модернизиране на оборудването и внедряването на нови технологии. Доставя се високопроизводително сондажно и минно-транспортно оборудване, усъвършенства се схемата на флотация. Съвместно с Българската академия на науките за първи път в България и страните от Източна Европа се разработва автоматизирана система за оптимизиране на товаро-транспортните процеси.

От основаването си минно-обогатителният комбинат заема челно място в производството на мед за страната. За периода 1971 - 1980 г. осигурява годишно 80-82 % от добиваните в България медни руди и 66-68 % от медта. В същото време традициите на МОК „Медет” стават основа за проектиране и изграждане на рудник „Кремиковци», МОК „Елаците” и особено на МОК „Асарел”, с който през 1986 г. се създава Технологичен минно-обогатителен комбинат „Асарел-Медет”.

От 1984 година, съгласно проекта, МОК „Медет” започва намаляване на рудодобива и производството на меден, пиритен и молибденов концентрат и в началото на 1994 година преустановява дейността си. Заглъхва тътенът на взривяванията, бумтежът на моторите, угасват светлините по хоризонтите, цеховете обезлюдяват. Продължават работа еколозите, които извършват рекултивация на терените с грижа за околната среда. Дейността се изпълнява от „Еко Медет" ЕООД.

1-medet.jpg МОК „Медет”