От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Проф. д-р Лъчезар Цоцорков

IN MEMORIAM

 

 

           Проф. д-р Лъчезар Димитров Цоцорков бе председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД от месец юли 2014 година до смъртта си на 16 май 2017 година. Носител е на най-високото държавно отличие - орден „Стара Планина – първа степен“, както и на приза „Мениджър на годината 2009“. Той е почетен гражданин на гр. Панагюрище и на гр. Стрелча и дарител за реализацията на многобройни значими проекти и благотворителни каузи в общината и страната. Като меценат на културата многократно е удостояван с наградата „Златен век“ от Министерството на културата.

 

 Образование

         Завършва средното си образование в гимназия „Нешо Бончев“ в родния град Панагюрище, а висше – в Техническия университет /Висш машинно-електротехнически институт/ в град София, специалност „Подемно-транспортни, строителни и минни машини“.  Специализира мениджмънт и маркетинг в България, Австрия и Япония.

Професионален опит

            Постъпва на работа в Ремонтно-механичния цех на Минно-обогатителен комплекс „Медет“ през 1971 г. като стипендиант на предприятието. През периода 1979-1985 г. ръководи изграждането на  нова площадка на завод „Оборище“- Панагюрище/дн.“Яна“/.

 

         През 1986 г. става главен директор на Технологичен минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет“. Неговата лична инициатива, професионализъм, организаторски качества и всеотдайност в работата, са решаващи за успешното изграждане и пуска в експлоатация на новите мощности на рудник и обогатителна фабрика „Асарел“ на 6 декември 1989 г. От 1991 г. е изпълнителен директор на „Асарел-Медет" ЕАД. Остава такъв и след преструктурирането и приватизацията през 1999 година.

         През 1999 г. проф. д-р Лъчезар Цоцорков става изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Асарел-Медет“ АД. Под негово ръководство дружеството успешно се преструктурира и модернизира, прилагайки най-добрите европейски и световни практики в технологиите, екологията и корпоративната социална отговорност. Днес е сред водещите индустриални предприятия в страната и лидер в българския рудодобив с устойчиво, екологично и здравословно безопасно производство.

 

Обществена активност

        През 1991 г. Лъчезар Цоцорков става един от учредителите на Българската минно-геоложка камара, като е преизбиран за неин председател. След изтичането на втория му мандат, на 27 април 2017 г. той е избран за първия почетен председател на БМГК. Има активно участие и принос за устойчивото развитие на минната индустрия и поставяне основите на съвременен модел на социален диалог с миньорските синдикати, допринесъл за запазване на социалния мир в трудни за страната години.

         От 1992 г. до 2012 г. е член на Управителния съвет на Българска стопанска камара, а от 2012 г. участва в Консултативния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Дългогодишен член на Съвета на директорите на Атлантическия клуб. Участва активно в подпомагането и развитието на читалищното дело, спорта и туризма в община Панагюрище.

        Става един от учредителите и първи председател на индустриален клъстер „Средногорие мед“ – Пирдоп и на Сдружение на предприемачите – Панагюрище. От 2000 г. членува в Ротари клуб - Панагюрище. Като изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ и председател на Българската минно-геоложка камара активно участва в работата на „Евромин“, Европейски делови конгрес, Глобалния договор на ООН в България и други бизнес асоциации и неправителствени организации. През 2009 г. издава автобиографичната си книга „60 мига от моя живот“. Инициатор е на създаването през 2010 г. на „Реформ Юнион Клуб“ и е избран за негов първи председател.

Научна дейност

       Проф. д-р Лъчезар Цоцорков е член на Международния организационен комитет на световния минен конгрес – Варшава. Участва в Управителните съвети на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия и на Българския национален минен комитет от 1994 г. Издава книга по фирмено управление и защитава докторска дисертация пред Висшата атестационна комисия на тема „Основи на фирмената култура в минно-обогатителните комплекси“ през 2000 г. През 2014 г. става почетен професор на Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски". Изнася лекции по корпоративно управление пред студенти от МГУ "Св. Иван Рилски" и Нов български университет.

      Член на три международни академии в областта на минното дело и минералните ресурси. Има множество публикации в български и чуждестранни научно-технически издания, както и регистрирани патенти и рационализации.

 

------------------------------------

 

first1.jpg Минно-обогатителен комплекс "Асарел-Медет"АД

Мотиви за удостояване на Лъчезар Цоцорков с орден "Стара планина"

През 2006 година, когато е изпълнителен директор на „Асарел-Медет” и председател на Българска минно-геоложка камара, Лъчезар Цоцорков е отличен с орден „Стара планина” – първа степен, по силата на Президентски указ № 301 от 19 юли.  
Основните мотиви за удостояването му с най-високото държавно отличие произхождат от неговите изключителни заслуги за: 
- новото строителство и модернизацията на завод „Оборище” /дн. „Яна”/ в Панагюрище; 
- изграждането на МОК „Асарел” и усвояването на новите мощности в кратки срокове; 
- успешно преструктуриране, модернизиране и внедряване на европейски и световни стандарти в производството, екологията, безопасността и здравето при работа в Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД – компания със структуроопределящо значение за българската икономика; 
- разработване и внедряване на българско ноу-хау в областта на фирмената култура и съвременното фирмено управление; 
- изграждане и развитие на нови национални и регионални бизнес и работодателски организации, като Българска стопанска камара, Българска минно-геоложка камара, Сдружение на предприемачите, Индустриален клъстер „Средногорие мед”; 
- устойчиво развитие на минната индустрия в условията на икономически преход и поставяне на основите за съвременен модел на социален диалог с миньорските синдикати, допринесъл за запазване на социалния мир в навечерието на първите демократични избори в страната след 1989 г.; 
- издигане международния авторитет на България чрез активното участие в Евромин - Брюксел, Международната фондация „Карл Дуисберг” - Кьолн, Международния организационен комитет на Световния минен конгрес - Варшава, Международната академия по безопасност на труда - Санкт Петербург, Международната академия по минерални ресурси - Москва, Руската минна академия, Европейския делови конгрес, Атлантическия клуб и други; 
- дългогодишен ръководител на компанията - най-голям дарител в община Панагюрище за изграждането на важни инфраструктури проекти, подпомагане на здравеопазването, образованието, културата, спорта и туризма, оказване на съдействие за установяване на сътрудничество между Панагюрище и водещи европейски градове, подпомагане на национални благотворителни и обществени инициативи. 

IMG_4851.3.jpg д-р инж. Лъчезар Цоцорков