От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Мисия, визия, девиз и мото

Мисия

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни и други руди, осигуряваща над 50 % от националното и около 0,5 % от световното производство на жизненоважния за човешкото съществуване и развитие метал мед.

От създаването си през 1964 г. компанията традиционно е пионер в бранша по внедряването на нови върхови техника и технологии. Тя е еталон за висока фирмена култура и основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област, има структуроопределящо значение и уникално място в българската икономика.

Стратегическата цел на „Асарел-Медет” АД е ефективно производство чрез постигане на ниска себестойност и високо качество на единица произвеждан метал мед, съответно на произвежданите медни и други концентрати, съпътстващи продукти и услуги при ефективно и максимално оползотворяване на минералните суровини и при здравословно-безопасно и екологично минно производство.

Визия

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД в дългосрочен план се стреми да реализира динамично, успешно и устойчиво корпоративно развитие с фокус върху добрите традиции, инициативата, иновациите и екологията.

Компанията ще утвърждава и занапред високия си авторитет и лидерските си позиции в минния бранш в страната и чужбина, внедрявайки и сама създавайки най-добрите производствени и управленски практики.

Нашият девиз и мото

Девиз: „От природата - за хората, от хората - за природата!”

Мото: „Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме!”

first_Asarel_vision_bg.jpg "Светлини над града" - филм за историята на компанията