От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Етичен кодекс

І. Общи положения

Този кодекс установява морално-етични норми, принципи и стандарти за поведение на работещите в „Асарел-Медет”АД съобразно общофирмените ценности, залегнали в Общофирмената политика, както и принципите на Глобалния договор на ООН, като основа за благополучие на фирмата и на всеки работещ в нея.

Целта на Етичния кодекс е да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като възпитава високи етични норми в бизнеса, признаване значимостта на всеки полезен труд, както и стремежа на всеки работещ в дружеството да защитава своето име, името на своята професия и на „Асарел-Медет”АД.

Етичният кодекс представлява система от морално-етични норми и правила, които всички работещи във фирмата, включително и временно наетият персонал, доброволно се задължават да съблюдават и изпълняват.

first_Asarel_vision_bg.jpg Видеовизитка

ІІ. Правила на поведение

Общи правила за поведение

При изпълнение на служебните си задължения работещите в дружеството трябва да спазват следните правила за поведение:

 1. Безусловно спазване и зачитане първенството на закона, защита на неделимите и универсални ценности човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност.
 2. Действия, противоречащи на законовите разпоредби или на добрата търговска практика, са недопустими, независимо от причините, които ги обосновават. Добрите намерения не оправдават извършването на незаконни действия.
 3. Работниците/служителите трябва да избягват всяко действие, което е или би могло евентуално да бъде окачествено като уронващо доброто име на „Асарел-Медет”АД.
 4. Спазването на законовите разпоредби е в основата на етичното бизнес поведение. Въпреки, че не се очаква служителите да познават детайлно всички действащи закони, те трябва да са запознати с основните правила, засягащи тяхната сфера на дейност, а в случай на колебание да търсят помощта на юридическия съветник на компанията.
 5. Договорните споразумения се считат за напълно задължителни. Недопустимо е да се използва власт над подизпълнител или доставчик, за да не бъде изпълнено условие от договора или да бъде изпълнено действие, което не е част от договорните задължения на подизпълнителя или доставчика.
 6. В своя личен и професионален живот за всичко, което мислят, казват или правят работещите на „Асарел-Медет”АД си задават следните четири въпроса, които управляват етичните стандарти на личността:
  • Това ли е истината?
  • Справедливо ли е спрямо всички, които засяга?
  • Ще създаде ли това добронамереност и по-добри приятелства
  • Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?

Вътрешнофирмено поведение

 1. В отношенията си работещите в „Асарел-Медет”АД се подчиняват единствено на интересите на фирмата. Прилагат установените правила за позитивно отношение, коректност, зачитане честта и достойнството на другия.
 2. В общуването помежду си работещите във фирмата са равнопоставени. Отношенията между тях се основават на доверие, толерантност, етичност и взаимопомощ. Професионални и лични разногласия не са предмет на публична полемика.
 3. Не се допуска поведение, което накърнява личното достойнство и чест на всеки един работещ.
 4. Работещите в „Асарел-Медет”АД:
  • Спазват йерархията при и по повод служебните си отношения;
  • Стремят се към обективност и безпристрастност при вземане на решения;
  • Поемат отговорност за действията си;
  • Поощряват обратната връзка във всяка дейност и на всяко работно место. Търсят и приемат становища и мнения, дадени от другите. Участват активно в решаване на проблемите в дружеството;
  • Толерират свободно общуване между ръководител работник. Създават и поддържат колегиални отношения в екипите;
  • Не използват служебното си положение във фирмата, за да получат каквото и да било предимство или облаги за тях или близките си;
  • Стремят се към организираност в своите мисли и действия.

Неетично е подаването на неоснователни жалби и изнасянето на оклеветяващи твърдения за работещи във фирмата. Публичните им изявления са насочени към обективност и истина.

Лично поведение

При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот работещите в „Асарел-Медет”АД следват поведение, което не уронва престижа на фирмата, като:

 1. Изпълняват коректно своите задължения и ангажименти спрямо фирмата.
 2. Развиват себе си и хората покрай тях, като в този процес, определят кое е важно, кое решаващо и кое неуместно. Не застрашават и не нарушават правата на колегите и бизнес -партньорите.
 3. Осъждат всякакви форми на пряка и непряка дискриминация.
 4. Не могат да получават лични облаги (освен възнаграждението от фирмата) от дейност или услуга, предприета от името и за сметка на фирмата. Не могат да приемат парични суми или подаръци освен в случаите, когато тези подаръци представляват рекламни материали.
 5. Почтени са в отношенията си с партньорите и конкурентите.
 6. Използват вътрешнофирмена информация само при и по повод изпълнение на работа, свързана с “Асарел-Медет”АД. Опазват фирмената и на фирмените партньори интелектуална собственост. Отношенията гарантират конфиденциалност на нашия бизнес и този на нашите партньори.
 7. Изключват наличието на личен интерес спрямо бизнес партньори или компании, конкурентни на фирмата и не участват в каквито и да са сделки, които са несъвместими с тяхната длъжност, функции и задължения.
 8. Спазват Кодекса на труда и нормите за здравословни и безопасни условия на труд, съблюдават законите, регулиращи извършваната от фирмата дейност, както и приетите в дружеството вътрешни правила.

Взаимоотношения с бизнес партньори

 1. С този кодекс се осигурява провеждането на прозрачна и открита политика в дейностите на дружеството.
 2. Защитава се и се насърчава конкуренцията, изграждат се чувства на доверие в акционерите, бизнес партньорите и обществеността.
 3. Насърчава борбата срещу всички форми на корупция и лично облагодетелстване.
 4. Работещите във фирмата участват и водят преговори с бизнес партньори с добър тон, в съответствие с общоприетите принципи и норми за коректност, оказвайки дължимото уважение на партньора си без проява на недопустима агресивност. Позитивни са в своите действия и отношения.

ІІІ. Ангажираност на ръководството

 1. Ръководството се ангажира само да прилага в най-висока степен и компетентно да организира прилагането на настоящите споделени общофирмени ценности в условията на прозрачност, диалог и свободна обмяна на мнения, идеи и предложения, и в съответствие с Изискванията за добрия работник, специалист и мениджър в „Асарел-Медет”АД”.
 2. Предприема всички необходими действия за осигуряване на най-високи стандарти за качество, безопасност и здраве при работа, опазване на околната среда, развитие на човешкия капитал и прозрачно сътрудничество с всички заинтересовани страни вътре и извън фирмата.
 3. Спазва принципа за прозрачност и оповестяване на поетите задължения като компонент от ISO стандартите на системите за управление на качеството, околната среда и безопасност и здраве при работа.
 4. Осъзнава, че носи отговорност за това работещите да се чувстват уважавани, като зачита личното достойнство, насърчава силните им страни и създава чувство за сигурност на работното място.
 5. Предоставя на всички работещи равна възможност за професионална реализация, изява и развитие, като оценява обективно и коректно постигнатите резултати.
 6. Развива лидерските качества. Лидерството е да се научиш как да мотивираш, влияеш и насочваш другите.
 7. Стимулира личната инициатива, развива индивидуалността и работи за повишаване мотивацията на кадрите, включително чрез справедливо и адекватно възнаграждение.
 8. Поощрява чувството за колегиално уважение, доверие и коректност към фирмата, без да толерира постъпки, противоречащи на споделената политика и ценности.
 9. Проявява нулева толерантност към всички форми на безотговорност, двуличие, завист, клюкарство, лъжа, мързел, небрежност, подлост, подмазвачество като се придържа към мотото: „Добре е да си важна личност, но по-важно е да си добър сътрудник на мястото, което заемаш в дружеството.”.
 10. Гарантира опазване на личните данни и на всяка поверителна лична информация за работещите в дружеството, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, като не допуска накърняване на неприкосновеността на личния живот.
 11. Гарантира съблюдаването на всички човешки права и свободи на личността при или по повод изпълнение на служебни задължения.
 12. Води политика на открито общуване с цел бъдещо усъвършенстване и развитие на настоящия кодекс, общофирмена политика и култура.

ІV. Допълнителни разпоредби

Нормите на настоящия кодекс са доброволно морално-етично задължение за поведение на работещите в „Асарел-Медет”АД. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя/работника с разпоредбите на този кодекс, предоставяйки му за подпис следната декларация: „Като се ръководя от морално-етичните принципи на поведение в дейността си, разбирам и приемам да спазвам настоящия етичен кодекс.

Работещите в дружеството са длъжни да спазват разпоредбите на настоящия кодекс и във връзка с това да се информират от ръководството за поправки и изменения на неговите разпоредби.

Нормите на настоящия кодекс се прилагат, доколкото не противоречат на Кодекса на труда и останалото действащо законодателство.