От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Развитие, контрол и сигурност

Стратегически цели на нашата политика

Корпоративно развитие

Активно участие в развитието на корпоративната холдингова организационна структура с цел ефективно управление на портфолио от активи и ресурси, паралелно със своевременно преструктуриране на акционерния капитал и в други минно-добивни дейности и нелимитирани във времето ефективни производства на територията на общината, страната и чужбина.

first_Asarel_vision_bg.jpg "Светлини над града" - филм за историята на компанията

Вътрешен контрол

Извършване на постоянен, ефективен и превантивен качествен контрол на утвърдените параметри на технологичните процеси - вътре, на входа и на изхода на компанията. Поддържане на безкомпромисно високо качество на работата, продуктите и услугите в съответствие с изискванията на Интегрираната система за управление по международните стандарти за управление на качеството - ISO 9001:2000, на околната среда - ISO 14001:2004 и на безопасните и здравословни условия на труд - OHSAS 18001:2002.

Системно одитиране и оценка на състоянието на дейностите в компанията - в съответствие със стратегията, целите и програмите за развитие и с цел извършване на подобрения и превантивни мерки.

Осигуряване на условия за ефективно функциониране на органите за управление на дружеството.

Фирмена сигурност

Навременно и ефективно предотвратяване, превенция, установяване, разкриване и пресичане на всякакви възможности за посегателства върху активите и интересите на компанията. Осигуряване на сигурност за акционерите и служителите в условията на постоянно променяща се бизнес среда.