От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Проекти

„Асарел-Медет"АД изпълнява Договор № BG05M9OP001-1.008-2056-C01 по Проект “Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „Асарел-Медет"АД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз

 „Асарел-Медет“ АД приключи изпълнението на дейностите по проект за подобряване на условията на труд в предприятието

 

Абонамент