От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Съобщения

ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

О Б Я В А

съгласно Чл.4, ал.1 на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда”

Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджик oбявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение:

„Инсталиране и експлоатация  на фотоволтаична централа за собствено потребление с инсталирана пикова мощност 4,8 МWp“

         Информация за инвестиционното предложение може да се получи в „Асарел – Медет” АД, ръководител отдел „Екология“ инж. М. Джиджинкова

телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254, e-mail: ekolog@asarel.com.

Абонамент