От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Съобщения

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ОБЯВА

за срещи за обществено обсъждане

 

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

Доклад за постфактум оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет“ АД“ и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел-Медет“ АД до 2040 г.“.

 

Срещите за провеждане на обществените обсъждания ще се проведат, както следва:

Място

Дата и час

1

гр. Панагюрище

х-л „Каменград“, зала „Асарел“

17.06.2024 /понеделник/

от 17.00 часа

2

с. Бъта

Клуб на пенсионера

19.06.2024 /сряда/

от 11.00 часа

3

с. Попинци

Народно читалище „Искра – 1872“

19.06.2024 /сряда/

от 13.30 часа

4

с. Баня

Народно читалище „Просвета – 1908“

19.06.2024 /сряда/

от 17.00 часа

5

с. Панагюрски колонии

Клуб на пенсионера,

20.06.2024 г. /четвъртък/

от 11.00 часа

6

с. Поибрене

Клуб на пенсионера

20.06.2024 г. /четвъртък/

от 13.30 часа

7

с. Оборище

Клуб на пенсионера

20.06.2024 /четвъртък/

от 17.00 часа

8

с. Черногорово

Народно читалище „Христо Ботев – 1928“

18.06.2024 /вторник/

от 11.00 часа

9

с. Росен

клуб на пенсионера

18.06.2024 /вторник/

от 13.30 часа

10

гр. Пазарджик

Община Пазарджик

Пленарна зала, ет.  №2

18.06.2024 /вторник/

от 15.30 часа

  

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие е на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

  • от 8.00 ч. до 18.00 часа в ЦУИГ на община Панагюрище, гр. Панагюрище 4500, пл. "20 Април" № 13;
  • от 8.30 часа до 17.30 часа в отдел „Екология“, Общинска администрация Пазарджик, бул. България № 2, 4400 Пазарджик;
  • от 8.30 часа до 17.00 Кметство - с. Оборище, Кметство - с. Баня, Кметство - с. Бъта, Кметство - с. Попинци, Кметство – с. Поибрене, Кметство – с. Панагюрски колонии, Кметство – с. Росен, Кметство – с. Черногорово. 

Докладът за ОВОС и приложенията към него ще бъдат на разположение на заинтересованите лица и на интернет страницата на https://new.riewpz.org, раздел Превантивна дейност/Екологична оценка и ОВОС/Обществен достъп до доклади по ОВОС, както и всеки работен ден от 8.30 часа до 16.30 часа в офиса на Възложителя на адрес гр. Панагюрище, площадка Асарел и на интернет страницата на Възложителя - http://www.asarel.com/actual/messages/

Писмени становища могат да се предоставят на местата, където е осигурен достъп до Доклада и приложенията към него и на адреса на Възложителя - гр. Панагюрище, площадка Асарел, всеки работен ден от 8.30 часа до 16.30 часа или на срещите за обществено обсъждане.

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:

инж. Мариела Джиджинкова - Ръководител отдел „Екология“, „Асарел-Медет“ АД, тел. 0357/ 60 210, вътр. 254.

 

Абонамент